โรงเรียนอนุบาล พินิจวิทยาลำปาง
 
รายชื่อผู้บริหาร
รายนามบุคลากร
กิจกรรมประจำวัน
ระเบียบการรับนักเรียน
   
 
ประกาศรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2564..
 
 
รร.พินิจวิทยา
เทคนิคการเลี้ยงลูก
เรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่
โรงเรียนพ่อแม่
The Asianparent
 
 
View My STAT
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

 

 
          โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนรอบเวียง  ตำบลสวนดอก  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนปีการศึกษา 2547 มีเนื้อที่ทั้งหมด 1 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา เปิดทำการสอน   ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - อนุบาลปีที่ 3
                       
โดยมี
1.  นางสาวเจนจิรา       ฮั่นเกียรติพงษ์         ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา
2.  นางสาวสุทธนา       เวสสะพุสะ          ที่ปรึกษา
3.  นายธนวรรต            ฮั่นเกียรติพงษ์         ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง
4.  นางสาวทิณรา         ชุ่มวงค์                ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง
 
             เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 15.30 น.
 
              โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง ใช้อักษรย่อว่า "อ.พ.ว." มีเครื่องหมายโรงเรียนเป็นสัญลักษณ์รูปดอกบัว ล้อมรอบด้วยตราขอบโล่ห์ ตรงปลายด้านล่างมีโบว์ ซึ่งมีข้อความบรรจุอยู่ด้านในว่า "ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา" เป็นปรัชญาของโรงเรียน และระบุปีพุทธศักราชที่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเดิม คือ ปีพุทธศักราช 2481
 
 
 
 วิสัยทัศน์
 
            โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างมีความสุข ตลอดจนเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของประเทศชาติต่อไป
 
 
 
พันธกิจ  
 
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดเด็กเป็นสำคัญให้เด็กเกิดการพัฒนาครบทุกด้านตามศักยภาพอย่างแท้จริง
2. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน
3. จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารเรียน เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กอย่างแท้จริง
4. จัดหาสื่ออุปกรณ์ตลอดจนแหล่งความรู้ สนองความต้องการของการจัดกิจกรรมโดยผ่านการเล่นอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
5. ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
6. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กอย่างหลากหลาย
 
 
 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
 
 
 
 
ปรัชญาของโรงเรียน: ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา
 
คำขวัญของโรงเรียน: วินัยเด่น เน้นวิชา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม
 
 
เป้าหมาย
1.เพื่อพัฒนาเด็กโดยการวางแผนจัดเตรียมการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้
2.เพื่อจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน ในรูปแบบการบูรณาการ
3.เพื่อการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
4.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยจัดทำกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์
5.จัดอาคารสถานที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสม               ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก
6.จัดการบริหารงานพัสดุครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
7.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
8.โรงเรียนสามารถให้บริการแก่ผู้ปกครองในด้านความรู้ให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนอย่างเหมาะสม
9.เกิดความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน
 
 
 
 ยุทธศาสตร์
 
           แนวคิดหลักของโรงเรียนเป็นระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักการจัดการศึกษา ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 ว่าด้วยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนผ่านประสบการณ์ตรงจากกระบวนการจัด ประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีคุณภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัยอย่างเหมาะสม
 
 
 
 

 
Copyright 2015 By AnuBal Pinit Lampang School