เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
 
          โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนรอบเวียง  ตำบลสวนดอก  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนปีการศึกษา 2547 มีเนื้อที่ทั้งหมด 1 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา เปิดทำการสอน   ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - อนุบาลปีที่ 3
                       
โดยมี  
               นายธนวรรต   ฮั่นเกียรติพงษ์   ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง
 
 
              โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง ใช้อักษรย่อว่า "อ.พ.ว." มีเครื่องหมายโรงเรียนเป็นสัญลักษณ์รูปดอกบัว ล้อมรอบด้วยตราขอบโล่ห์ ตรงปลายด้านล่างมีโบว์ ซึ่งมีข้อความบรรจุอยู่ด้านในว่า "ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา" เป็นปรัชญาของโรงเรียน และระบุปีพุทธศักราชที่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเดิม คือ ปีพุทธศักราช 2481
 
 
 วิสัยทัศน์
 
            โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างมีความสุข ตลอดจนเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของประเทศชาติต่อไป
 
 
พันธกิจ  
 
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดเด็กเป็นสำคัญให้เด็กเกิดการพัฒนาครบทุกด้านตามศักยภาพอย่างแท้จริง
2. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน
3. จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารเรียน เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กอย่างแท้จริง
4. จัดหาสื่ออุปกรณ์ตลอดจนแหล่งความรู้ สนองความต้องการของการจัดกิจกรรมโดยผ่านการเล่นอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
5. ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
6. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กอย่างหลากหลาย
 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
 
 
 
ปรัชญาของโรงเรียน: ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา
 
คำขวัญของโรงเรียน: วินัยเด่น เน้นวิชา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม
 
เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาเด็กโดยการวางแผนจัดเตรียมการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้
2. เพื่อจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน ในรูปแบบการบูรณาการ
3. เพื่อการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยจัดทำกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์
5. จัดอาคารสถานที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสม               ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก
6. จัดการบริหารงานพัสดุครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
7. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
8.โรงเรียนสามารถให้บริการแก่ผู้ปกครองในด้านความรู้ให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนอย่างเหมาะสม
9. เกิดความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน
 
 
 ยุทธศาสตร์
 
           แนวคิดหลักของโรงเรียนเป็นระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักการจัดการศึกษา ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 ว่าด้วยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนผ่านประสบการณ์ตรงจากกระบวนการจัด ประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีคุณภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัยอย่างเหมาะสม