กิจกรรมประจำวัน

 
กิจกรรมประจำวัน
 

07.00-08.00   รับนักเรียน

08.00-08.20   กิจกรรมหน้าเสาธง

08.20-08.40   กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
 
08.40-09.00   กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
 
09.00-09.20   ดื่มนม และรับประทานอาหารว่าง
 
 
09.20-09.40   กิจกรรมสร้างสรรค์
 
09.40-10.00   กิจกรรมเสรี
 
10.10-10.30   กิจกรรมกลางแจ้ง
 
10.30-12.00   พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
12.00-13.30   นอนพักผ่อน 
 
13.30-14.30   ตื่นนอนและรับประทานอาหารว่าง
 
14.30-15.30   กิจกรรมเกมการศึกษาเตรียมตัวกลับบ้าน