โรงเรียนอนุบาล พินิจวิทยาลำปาง
 
รายชื่อผู้บริหาร
รายนามบุคลากร
กิจกรรมประจำวัน
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่
   
 
ประกาศรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2564..
 
 
รร.พินิจวิทยา
เทคนิคการเลี้ยงลูก
เรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่
โรงเรียนพ่อแม่
The Asianparent
 
 
View My STAT
 

รายชื่อผู้บริหาร

นางสาวเจนจิรา    ฮั่นเกียรติพงษ์

เจ้าของ / ผู้รับใบอนุญาต

 

ดร.สุทธนา    ฮั่นเกียรติพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยาลำปาง

ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดลำปาง 3 สมัยถึงปัจจุบัน

 

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาชาการประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นางสาวทิณรา    ชุ่มวงค์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง

ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา สถาบันราชภัฎลำปาง

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

 

 นานธนวรรต    ฮั่นเกียรติพงษ์

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง

ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่