โรงเรียนอนุบาล พินิจวิทยาลำปาง
 
รายชื่อผู้บริหาร
รายนามบุคลากร
กิจกรรมประจำวัน
ระเบียบการรับนักเรียน
   
 
ประกาศรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2564..
 
 
รร.พินิจวิทยา
เทคนิคการเลี้ยงลูก
เรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่
โรงเรียนพ่อแม่
The Asianparent
 
 
View My STAT
 

รายชื่อผู้บริหาร

 

นางสาวเจนจิรา    ฮั่นเกียรติพงษ์

เจ้าของ / ผู้รับใบอนุญาต 

โรงเรียนพินิจวิทยา

 

ดร.สุทธนา    เวสสะพุสะ

ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง

ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดลำปาง 3 สมัยถึงปัจจุบัน

 

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาชาการประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 นายธนวรรต    ฮั่นเกียรติพงษ์

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง

ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

นางสาวทิณรา    ชุ่มวงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง

ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา สถาบันราชภัฎลำปาง

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

 

 

 

 

 
Copyright 2015 By AnuBal Pinit Lampang School